REZERVOARI I POSUDE ZA UREĐAJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Krušik  Plastika A.D, kao veoma važan segment u svom proizvodnom programu, proizvodi i uređaje za tretman (prečišćavanje, preradu) otpadnih voda, kao i plastične rezervoare i posude koji se koriste u uređajima i sistemima za prečišćavanje otpadnih voda, a izrađujemo ih od samih početaka primene ovih uređaja za preradu otpadnih voda na našim prostorima.

Naši plastični rezervoari i posude su, imajući u vidu njihove karakteristike kao što su otpornost na hemijske i atmosferske uticaje, vek trajanja, zdravstvena ispravnost, idealni da se koriste za potrebe tretmana (prerade) otpadnih voda to jest za uređaje kao što su: separatori mineralnih ulja i naftnih derivata, separatori kuhinjskih masti, prečistači hemijskim tretmanom, biološki prečistači i bio-septičke jame.

  Kvalitet i pouzdanost proizvoda Krušik-plastika a.d. Osečina prepoznat je i od strane „Ekolog“ doo Beograd, firme osnovane 1991. god. koja se među prvima, na prostorima bivše Jugoslavije, počela baviti tehnologijom prečišćavanja svih vrsta otpadnih voda, a kao rezultat došlo je do saradnje, spajanja znanja i iskustva, i sledećih zajedničkih proizvoda ove dve firme:

  • separatori ulja i naftnih derivata;
  • separatori kuhinjskih masti;
  • postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, BIO-PUR.
  bio pur otvoren
  bio pur unutrašnjost

  Separatori ulja i naftnih derivata

  Separatori ulja i naftnih derivata se koriste za prečišćavanje otpadnih voda kako iz kišnih odvoda, za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga kao što su: saobraćajnice, gradski trgovi, parkinzi, a takođe i za specifične objekte kao što su: benzinske  pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni i slično.

  separatori ulja i naftnih derivata

  Voda prečišćena prolaskom kroz separator ulja biva „oduljena“ dovoljno da zadovoljava zakonske propise u pogledu čistoće i bezbednosti  po okolinu – životnu sredinu, pa je moguće njeno ispuštanje u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem. 

  Separatori se izrađuju prema evropskoj normi EN 858: „Sistemi separatora za lake tečnosti (npr. ulje i benzin)“

  Separatori ulja i naftnih derivata, koji su po osnovnoj konstrukciji praktično indentični Krušik horizontalnim rezervoarima – tip C, se sastoje iz dela za taloženje, tzv. taložnika, središnjeg dela sa koalescentnim 􀃶lterom, izlaznog dela – iza koalescentnog filtera i „rezervoara“ za odvojeno ulje.

  Taložnik je opremljen elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intenzivira taloženje čvrstih materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade.

  Koalescentni filter ima ulogu da iz, uljem i naftnim derivatima, zaprljane („zauljene“) vode, odvoji najmanje i najfinije kapljice ulja. Izrađen je od tzv. oleofiličnih (engl. oleofilic) materijala za koji se čestice ulja „lepe“. Čim kap ulja, kao lakše tečnosti koja pliva kroz vodu, dodirne površinu filtera, ona biva odvojena iz vode. Na 􀃶lteru se odvojene kapi zatim međusobno spajaju i sjedinjavanjem formiraju kapi većih dimenzija, to jest dolazi do njihovog srastanja-sjedinjavanja (engl. – coalescence). Na taj način od većeg broja sitnih kapljica ulja, formira se manji broj krupnijih kapi koje, u skladu sa tzv. Stoksovim (Stokes) zakonom, usled gravitacije, brže isplivavaju na površinu i bivaju izdvojene u „rezervoar“ za odvojeno – separisano ulje.

  separatori ulja i naftnih derivata
  separator ulja i naftnih derivata
  koalescentni filter

  Održavanje separatora

  Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode.

  U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

  Način ugradnje separatora

  Ugradnja je brza i laka, praktično veoma slična ugradnji (ukopavanju) naših plastičnih horizontalnih rezervoara  nema potrebe za dotatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl.

  Separatori masti i ulja se ugrađuje u rov, u stabilnom ili stabilizovanom tlu na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm. Na posteljicu se postavlja separator i ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. 

  Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. 

  Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

  Separator sa Bypass-om

  Posebna pod-vrsta separatora mineralnih ulja i naftnih derivata, koje proizvodi Krušik Plastika A.D. su tzv. „separatori sa BYPASS-om“, koji su takođe definisani standardom  normom EN 858.

  Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi…) gde su moguće diskontinualne pojave vršnih proticaja. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a.

  Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

  Klasičan sistem ugradnje separatora sa eksternim bypass-om je  između dva šahta. Prijemni šaht je specijalne konstrukcije koja obezbeđuje raspodelu i odvođenje vode u separator i bypass.

  Plastični separator sa bajpasom
  Plastični separator sa bajpasom

  Način ugradnje separatora na terenu sa visokim podzemnim vodama – ”ankerisanje”:

  U uslovima gde je prisutan visok nivo podzemnih voda ,  umesto ”posteljice” od peska  na dnu rova se izrađuje armirano betonska ploča,  a  separaor se mora, pomoću tzv. ”ankera” i steznih traka, vezati za nju da bi sesprečilo isplivavanje  usled dejstva sile potiska (uzgona). Dimenzije betonske ploče određuju se prema sili potiska. Broj mesta za ankerisanje, dimenzije ankera i jačina traka za vezivanje se dimenzionišu iz uslova stabilnosti.

  Tabela standardnih veličina i dimenzija Krušik plastika separatora
  Standardne veličine i dimenzije *) separatora Krusik Plastika i Ekolog-a

  *) Dimenzije separatora ”D” i ”L” predstavljaju unutrašnji prečnik odnosno dužinu, analogno  kao  kod rezervoara tip ”C”.

  Po zahtevu kupca možemo izraditi separatore za nominalne protoke između standardnih veličina.

  Separatori kuhinjskih masti

  Separatori kuhinjskih masti, nazivaju se još i mastolovi, su uređaji za tretman otpadnih voda koje sadrže masti životinjskog i biljnog porekla, a konstrukcijski i funkcionalno su slični separatorima ulja i naftnih derivata. Oni rade na sličnom principu, ali su namenjeni za odvajanje masnoća iz otpadnih voda koje potiču od pripreme hrane i pranja posuđa (kuhinje, restorani, menze, kantine,…), ali i od pogona prehrambene industrije ( klanice, mlekare postrojenja za proizvodnju mesnih i mlečnih prerađevina, zatim biljnih masti i margarina, prerada mesa, ribe i slično). Nisu namenjeni za odvajanje masnoća iz vode koja sadrži masti mineralnog porekla, kao ni iz vode koja sadrži stabilne emulzije ulja ili masti bilo kog porekla.

  Separatori masti se obično postavljaju obično što bliže mestu gde otpadna voda izlazi iz objekta i prevashodna funkcija im je da propisno ”odmaste” vodu i  time  spreče da se masnoće lepe za zidove odvodnih kanalizacionih cevi te da taj način dođe do smanjenja protočnog kapaciteta ili eventualnog začepljenja cevovoda, a svakako da je i zaštita životne sredine od značaja.

  Naši plastični separatori masti se izrađuju u skladu sa evropskim standardima EN 1825-1: ”Separatori masti – Deo 1 Principi projektovanja, performanse i ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta”,  odnosno EN1825-2:  ”Separatori masti — Deo 2: Izbor nazivne veličine, ugradnja, pogon i održavanje”. 

  Izbor nazive veličine separatora se obično vrši  ili na osnovu gotovog projekta, gde se definiše stvarni protok vode (u lit./sec.) pa se obično odabira prva veća standardna nominalna veličina separatora – NS. Ukoliko ova vrednost nije projektom definisana ili nije  poznata, onda se odabir NS vrši ili na osnovu predviđenog broja obroka i tipa kuhinje ili na osnovu instalisane opreme u kuhinji (broj i veličina instalisanih mašina za pranje sudova, broj sudopera i dimenzije njihovih odvoda i slično).

  separator kuhinjskih masti
  Tabela standardnih veličina i dimenzija Krušik plastičnih separatora masti

  Po zahtevu kupca možemo izraditi i separatore manjih ili većih nominalnih protoka (NS) , kao i separatore za nominalne protoke između standardnih veličina.

  Separatori  mogu biti vertikalnog ili horizontalnog tipa, dakle konstrukcije  praktično slične našim rezervoarima tipa C odnosno tipa F.

  Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda BIO-PUR

  Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, BIO-PUR je idealno rešenje za primenu u zonama, mestima ili delovima naselja koja se nalaze daleko od gradske infrastrukture i kanalizacione mreže, tako da se otpadne vode ispuštaju direktno u prirodni recipijent. BIO-PUR  uređaj jedakle pogodan za: domaćinstva, vikendice, kampove, hotele, ugostiteljske objekte, škole, fabrika, sela, manja naselja…

  BIO PUR uređaj radi po principu biodegradacije koristeći tzv. „Floating bed“ tehnologiju. Tok vode kroz uređaj je gravitacioni, bez upotrebe pumpi, ili bilo kakvih pokretnih elementa. Zahvaljujući ovome onemogućen je povratni tok u objekat nestankom električne energije.

  Otpadne vode iz objekta ulaze u prvi deo postrojenja za prečišćavanje gde se odvija preliminarno taloženje i separacija krupnog otpada kojem se onemogućuje prolaz u dalje faze prečišćavanja. Sledeća faza prečišćavanja je biološka degradacija organskih materija koja funkcioniše sistemom dubinske aeracije. Ona je intenzivirana „Floating bed“ sistemom plivajućih nosača bio􀃶lma. Sledeća faza je aerobna stabilizacija i taloženje mineralizovanog mulja. Aktivni mulj iz ove faze se meša sa istaloženim materijalom iz faze preliminarnog taloženja i onemogućava pojavu neprijatnog mirisa. Konačno ovako prečišćena i izbistrena voda prelivom prelazi u poslednju komoru gde se odigravaju dve završne faze tretmana – filtracija adsorpcija i dezinfekcija. Ovako prečišćena voda je visokog kvaliteta i može se ispustiti u otvoreni vodotok.

  Ukopavanje:

  BIO PUR se ukopava analogno postavljanju horizontalnih rezervoara – tip C.  Postavlja se dakle na zbijenu posteljicu od peska (bez krupnih i oštrih elemenata) visine 300mm (pesak ručno ili mašinski sabiti), a zbijanje izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. 

  Nije dozvoljeno jednostavno bočno popunjavanje peskom već puniti ravnomerno po obodu. 

  Nakon postavljanja na posteljicu, BIOPUR je potrebno prekriti peskom visine 200mm sa laganim zbijanjem. Ostatak rova do vrha popuniti zemljom iz iskopa ali bez ubacivanja krupnozrnog materijala (kamenja) i elemenata koji mogu prodreti do BIOPUR-a. 

  U slučaju ugradnje kućišta u teren sa visokim podzemnim vodama potrebno je obratiti pažnju na pojavu uzgona.

  Kod specijalnih uslova i vertikalnih kućišta potrebno je uređaj postaviti na ranije pripremljenu temeljnu ploču.

  Nakon postavljanja uređaja potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode. U zavisnosti od dužine rada potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje mulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima.

  standardne nazivne veličine bio pur
  Standardne nazivne veličine BIO-PUR uređaja
  plastični bio pur
  bio pur šema, crtež

  Potrebne su Vam dodatne informacije?

  Posetite našu kontakt stranicu