Krušik spiral motane cevi

cevi

Tradicija i kvalitet

Preduzeće „Krušik-Plastika“ iz Osečine se dugi niz godina uspešno bavi proizvodnjom spiralno motanih cevi različite namene.

Krušik-Spiral cevi se proizvode u opsegu nominalnih dimenzija, unutrašnji prečnik ID od Ø300 do Ø3000 mm, u dužinama od 6,0 m odnosno 3,0 m (za prečnike ID veće od 2000mm) – po zahtevu kupca moguće su manje dužine.

U pogledu konstruktivnog oblika, proizvodimo četiri vrste cevi:

-cevi profilisanog zida;

-cevi punog zida;

-kombinovane cevi;

-cevi sa „anker zubima“.

Cevi profilisanog zida
Cevi punog zida
Kombinovane cevi
Cevi sa „anker zubima“

Konstrukcija i kvalitet cevi su takvi da u potpunosti odgovaraju specifičnim potrebama izgradnje kanalizacionih i odvodnih sistema i nimalo ne zaostaju za cevima vodećih svetskih proizvođača.  Posebna prednost tehnologije spiralnog motanja je mogućnost izrade tzv. kombinovanih cevi, koje predstavljaju kombinaciju cevi za transport vode pod pritiskom (cev punog zida) i cevi  namenjene ukopavanju (cev profilisanog zida). Kod njih osnovni puni sloj prima opterćenje od unutrašnjeg pritiska, a “nadgradnja” u vidu profilisanog zida prima opterećenje na cev od tla.

Karakteristike i kvalitet Krušik-Spiral cevi, kao i uslovi kontrole kvaliteta cevi, ispunjavaju uslove standarda EN 13476, EN ISO 9969 i DIN 16961, a ugradnja cevi standarda EN1610 i DIN 4033. Statički proračun cevi – proračun nosivosti se izvodi prema tehničkom standardu  ATV DVWK A 127 koji je odobren i standardom SRPS CEN TR 1295-2. 

Najbitnije karakteristike Krušik-Spiral cevi su sledeće:

   –  Izuzetno mala težina u odnosu na dimenzije, pa su veoma zgodne za manipulaciju pri utovaru, istovaru, montaži i ugradnji.

   –  Veoma dobra usklađenost između krutosti i fleksibilnosti, tako da mogu da izdrže konstantno spoljašnje opterećenje od tla pri ukopavanju, a istovremeno mogu da izdrže eventualna udarna opterćenja i podnesu trajnu deformaciju do 6%.  

   –  Mala hrapavost unutrašnje površine i dobra otpornost na abraziju, što za rezultat ima dobra hidraulična svojstva tokom celog radnog veka  (nema pojave sedimentacije i mala je otpornost  tečenju kroz cevi) pa su i gubici protoka takođe mali.

   – Krajevi cevi – tzv. mufe  (muška i ženska) su izvedene tako da omogućuju lako ubacivanje jedne cevi u drugi i formiranje cevovoda, a međusobno  spajanje cevi  je rešeno tako da je garantovana apsolutna nepropusnost to jest zaptivenost. 

Zbog svojih karakteristika, cevi se uspešno primenjuju za: 
– Cevovode za transport industrijskih otpadnih voda
– Fekalne kolektore – fekalnu kanalizaciju
– Kišnu kanalizaciju
– Ventilacione cevovode
– Podmorske kanalizacione ispuste
– Dimnjake za otpadne gasove
– Navodnjavanje, odvodnjavanje i kao drenažne cevi
– Mini hidro-elektrane  (hidrocentrale)

Spajanje Krušik-spiral cevi je moguće izvesti na tri načina:

1. Postupkom ekstruzionog zavarivanja prema DVS 2209 za cevi prečnika od DN 300 do DN 3000 mm

1.a) Zavarivanje samo sa spoljašnje strane – za cevi prečnika od DN300 do DN700 mm

1.b) Zavarivanje sa spoljašnje i sa unutrašnje strane – za cevi prečnika od DN800 do DN3200 mm

Zavarivanjem dve ili više cevi od po 6 m dobijaju se cevi veće dužine – to se može izvesti i pre spuštanja cevi u iskopani rov. U Krušik-Plastika A.D. zavarivanje cevi se izvodi od strane atestiranih varilaca plastičnih masa, koji redovno bivaju atestirani od strane “Zavoda za zavarivanje – Beograd”. 

zavarivanjem dve cevi od po 6m dobijene su cevi od po 12m
zavarene cevi
zavarene cevi

2. Zaptivkama od EPDM gume – spajanje Krušik-Spiral cevi gumenim zaptivkama

2a) Spajanje cevi pomoću zaptivnog prstena koji se stavlja u žleb u ženskoj mufi – za cevi prečnika DN 300 do DN 600 mm

2.b) Spajanje cevi zaptivnim prstenom integrisanim u žensku mufu – za cevi prečnika DN 700 do DN 1200

zaptivni prsten
spajanje cevi pomocu zaptivnog prstena
spajanje cevi pomocu zaptivnog prstena
zaptivni prsten integrisan u žensku mufu
Krušik Plastika A.D. za svoje cevi koristi EPDM zaptivke renomiranih proizvođača, a  uz isporučene cevi, i zaptivke, se uvek može dostaviti i odgovarajuća prateća atestna dokumentacija za zaptivni material.

  
3.)  Pomoću integrisane elektrofuzione spojnice koja se nalazi u ženskoj mufi cevi – elektrofuziono spajanje Krušik-Spiral plastičnih cevi
Spajanje – zavarivanje se vrši uz pomoć odgovarajućeg  specijalnog pribora, a u skladu sa  Uputstvom za spajanje Krušik Plastika AD.
elektrofuziono zavarivanje
elektrofuziono zavarivanje
elektrofuziono zavarivanje
elektrofuziono zavarivanje
elektrofuziono zavarivanje

Prstenasta (obimna) krutost cevi (S), nazivna prstenasta krutost cevi (SN) i klase krutosti cevi

Za cevi od termoplastičnih materijala koje su namenjene ukopavanju, a u koje spadaju i Krušik-Spiral cevi , osnovna karaktertistika, koja definiše jačinu i otpornost na dejstvo spoljašnjih opterećenja ovih cevi, je njihova prstenasta krutost – S, na osnovu koje se one klasifikuju u tzv. klase krutosti .  

Vrednost prstenaste krutosti cevi (S) direktno zavisi od mehaničkih karakteristika materijala  od kojih je cev izrađena (modul elastičnosti), kao  i  od  geometrije, tj. geometrijskih karakteristika, uzdužnog preseka zida cevi – tzv. “Profila” cevi. 

Prema standardu EN 476  (Opšti zahtevi za komponente koje se koriste za kanalizacione sisteme), teorijska vrednost prstenaste krutosti cevi – S se računa na osnovu sledeće formule:

 gde je:
S – prstenasta krutost cevi u kN/m2;  
E – Modul elastičnosti materijala od koga je cev izrađena u kN/m2;  
I – Moment inercije površine preseka zida cevi, u uzdužnom pravcu, po jedinici dužine  u  m4/m
Dm – Prečnik neutralne ose zida cevi u metrima

Za merodavnu vrednost krutosti cevi “S” se međutim uzima eksperimentalna vrednost koja se određuje putem ispitivanja u skladu sa standardom EN ISO 9969 (Termoplastične cevi – Određivanje krutosti prstena)  – merenjem sile koja izaziva ugib cevi od 3%. 

Na osnovu ove, eksperimentalnim putem dobijene,  prstenaste krutosti cevi se, po EN 13476,  klasifikuju u tzv. klase krutosti i dodeljuje im se nazivna (nominalna) krutost – SN (kN/m2). Ukoliko se izmerena vrednost krutosti cevi “S” kreće npr. imeđu SN4 i SN8, ona spada u klasu SN4.
Standardni oblici profila  Krušik-Plastika A. D. kao i odgovarajuće klase krutosti cevi  dati su u sledećim tabelama, a po potrebi smo u mogućnosti da izradimo i cevi sa profilima različitim od ovih tabelarno prikazanih.
Odabir potrebne  jačine tj. prstenaste krutosti cevi (SN) se u praksi vrši na dva načina:
      1.) Na osnovu projektne dokumentacije – projektanti propisuju potrebnu nominalnu krutost cevi.
      2.) Na osnovu uslova ugradnje cevi (dubina ukopavanja, vrsta tla, nivo podzemnih voda, eventualno prisustvo saobraćajnog opterećenja,…) vrši se statički proračun, prema ATV DVWK A 127, i određuje potrebna nominalna prstenasta krutost cevi za konkretan slučaj.

Fazonski komadi za plastične cevovode

U cilju kompletiranja  opreme za kanalizacione sisteme, Krušik Plastika A.D. je razvila i odgovarajuću paletu pratećih elemenata: revizione šahte, žablji poklopci,  lučni segmenti – kolena, račve, reduciri – redukcije i drugi fazonski komadi, koji su upotpunosti usaglašeni sa cevima u pogledu dimenzija i krutosti. Ove elemente izrađujemo po sistemu pojedinačne proizvodnje, pa je velika fleksibilnost u pogledu njihovih oblika i dimenzija te se mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupca odnosno projekta.   

Krušik plastika plastični žablji poklopci (flap valves) su u stvari nepovratne plastične klapne – nepovratni ventili, sa odgovarajućom zaptivkom,  koji se ugrađuju na tzv. izlivnom kraju cevovoda i služe tome da spreče eventualni povratni tok u cevovod. Pouzdani su u funkciji imaju dug vek trajanja zahvaljujući materijalima od kojih su izrađeni.

Prateći elementi cevovoda

Potrebne su Vam dodatne informacije?

Posetite našu kontakt stranicu