Krušik plastične šahte

KANALIZACIONE PLASTIČNE ŠAHTE ili šahtovi – reviziona okna su praktično neizostavni sastavni elementi kanalizacionih sistema, bez obzira da li je u pitanju fekalna, kišna ili drenažna kanalizacija. Revizione plastične šahte se, u kanalizacionim sistemima, uglavnom postavljaju na specifičnim tačkama cevovoda. To su generalno mesta gde cevovod menja pravac, nagib ili prečnik cevovoda, kao i mesta gde se cevovod „račva“ tj. mesta gde se više cevi spaja u jednu tačku.

Osim na ovim specifičnim tačkama, plastične šahte se takođe postavljaju i na mestima duž linije cevovoda na približno podjednakim, projektnim uslovima određenim, rastojanjima – deonicama cevovoda. Tada imaju funkciju da kompenzuju eventualna nagla povećanja protoka kao i da služe za pristup cevovodu za potrebe eventualnog odgušivanja ili čišćenja.

  Proizvodimo nekoliko različitih vrsta spiralnih plastičnih šahti, u zavisnosti od njihove namene i to:

  • Kanalizacione šahte;
  • Prepumpne šahte;
  • Zaštitne šahte i
  • Ublažavajuće šahte.

  Kanalizacione šahte

  Krušik spiral plastične kanalizacione šahte su, zahvaljujući konstrukciji, fleksibilnosti u izradi i materijalu od koga se izrađuju, izuzetno pogodne za sve funkcije kojima su namenjene jer omogućuju lak, brz i bezbedan pristup izvršiocima za potrebe inspekcije i intervencija kao što su čišćenje zapušenih cevovoda i eventualne popravke cevi, a pri tome su lake za manipulaciju i jednostavne za ugradnju.

  Izrađuju se u skladu sa standardom EN 13598-2 (Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – Deo 2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore)

  Kod krušik spiral kanalizacione  plastične šahte telo je izrađeno od naše spiralno motane plastične cevi, a svi  ostali sastavni delovi šahte, kao što su ulazni i izlazni priključci, dno i kineta, se  za telo šahte spajaju zavarivanjem apsolutno vodonepropusnim varovima. Ovakva kombinacija materijala i načina izrade za rezultat ima da se, primenom naših plastičnih šahti,  eliminiše pojava poroznosti i nezaptivenosti šahti. Na taj način se eliminišu i problemi koji bi tokom vremena mogli dovesti do curenja izlivanja otpadnih voda u okolno zemljište i posledično zagađenje životne sredine. Šahte izrađujemo u istom opsegu prečnika kao i cevi – unutrašnji prečnik ID od Ø300 do Ø3200 mm.

  Debljina zida, jačina i krutost plastičnih šahti se, po potrebi, proračunavaju i za svaki pojedinačni slučaj i uslove ukopavanja (dubina, vrsta okolnog tla, podzemna voda, spoljašnja opterćenja,…) a u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ASTM F 1759 i EN 1778, dok se u specijalnim slučajevima za proračune koristi i analiza metodom konačnih elemenata – FEM analiza.

  U zavisnosti od konstrukcije i mesta i načina primene, postoje 4 osnovna tipa krušik-spiral kanalizacionih plastičnih šahtova:

   Šaht za ugradnju u podzemnoj vodi

   Šaht za ugradnju u tlo bez podzemne vode

   Tangencijalna šahta

   Šaht sa plastičnim konusnim završetkom

   Na krušik-spiral plastične šahte se može ugraditi bilo koji tip standardnih priključaka, pa se one mogu prilagoditi bilo kom tipu cevi (spiralno motanim, korugovanim, glatkim,…). Takođe, priključci se mogu postaviti na bilo kom mestu na plastičnoj šahti, po visini i po uglu, tako da se u potpunosti mogu prilagoditi specifičnim zahtevima bilo kog projekta.


   Unutrašnjost plastičnih šahti je relativno glatka, dno i kineta su za telo šahte zavreni apsolutno vodonepropusnim varovima.

   U mogućnosti smo da unutar plastične šahte ugradimo i razne vrste pratećih elemenata koji se, u projektima, često zahtevaju kao što su: žablji poklopci („klapne“), držači, uške, oslonci i slično. 

   Unutar plastične šahte se po potrebi takođe mogu ugraditi i odgovarajuće penjalice, koje mogu biti plastične ili plastificirane-metalne (u skladu sa EN 13101), ili pak klasične metalne merdevine koje mogu biti izrađene od čelika (nerđajući – inox ili konstrukcioni uz odgovarajuću površinsku zaštitu) ili od aluminijuma.

   S obzirom da se radi praktično o pojedinačnoj proizvodnji, vrši se stopostotna interna kontrola svake izrađene plastične šahte u pogledu dimenzija i vodonepropusnosti, a po potrebi, i za veće serije, vrše se i detaljnija ispitivanja od strane ovlašćenih državnih institucija – ispitivanje  obimne (prstenaste) krutosti tela šahte, zatim aksijalne nosivosti i slično, a u skladu sa EN 13598-2.

   sahta ispitivanje
   položaj mernih mesta u osnovi šahte
   šahte-za-ispitivanje-vodonepropusnosti-priključka
   šahte za ispitivanje obimne prstenaste krutosti

   Fleksibinost pri izradi omogućuje nam da možemo izraditi plastične šahte za razne specijalne namene kao što su: prepumpne (crpne) šahte , zaštitne šahte  (vodomerne , ventilske, elektro – kablovske) , šahte za umirenje – smirivanje vode (ublažavajući šahtovi)  i slično.

   Prepumpne šahte (crpne stanice)

   Krušik prepumpne plastične šahte su slične konstrukcije kao i kanalizacione revizione šahte, sastoje se takođe  iz spiralno motanog tela-cilindra na koje je zavareno dno i odgovarajući priključci, i takođe se ukopavaju u zemlju, ali im je funkcija donekle drugačija. One imaju ulogu crpne stanice ili privremenog kolektora – vrše prihvat otpadne vode od fekalne, kišne ili drenažne kanalizacije ili od industrijskih otpadnih voda, koje se u šahtu ulivaju gravitacionim tokom, a na dnu plastične šahte se postavlja tzv. uronjena ili potapajuća pumpa koja, kroz odgovarajući potisni cevovod izbacuje prikupljenu otpadnu vodu ka odgovarajućem zbirnom kolektoru. Ovakve pumpe nazivaju se još i muljne pumpe ili muljne pumpe sa drobilicom (seckalicom) ili fekalne pumpe, koje se koriste za pumpanje otpadne vode koja sadrži blato, polučvrste i čvrste čestice.

   Obično su vertikalnog tipa a ređe mogu bit i horizontalnog tipa.

   Ove plastične šahte posebnu primenu imaju u sistemima gde se koriste kao šahte za kanalizaciju pod pritiskom.

   Kanalizacija pod pritiskom je takav sistem odvođenja otpadnih fekalnih voda gde ova voda, iz jedne ili više kuća ili objekata, gravitacionim cevovodom kućne kanalizacije ulazi u sabirnu – prepumpnu plastičnu šahtu u kojoj je instalirana specijalna muljna pumpa. Ova pumpa se automatski uključuje kad nivo vode u šahti dostigne određenu vrednost, i za kratko vreme, kroz potisni cevovod koji obično čine plastične cevi pod pritiskom (vodovodne), prečnika obično znatno manjeg nego ulazne kanalizacione cevi, izbaci skoro celokupan sadržaj šahte transportujući ga sve do zbirnog kolektora, glavne crpne stanice ili postrojenja za prečišćavanje. Pumpa, kao što je navedeno, radi veoma kratko i shodno tome troši relativno malo energije i ima dug vek trajanja.

   Prednosti ovog sistema kanalizacije, u odnosu na klasične gravitacione sisteme su sledeće:

   – pogodni za primenu kako u ravničarskim krajevima, gde nije zgodno ostvariti nagib kod klasičnog gravitacijskog cevovoda, tako i na brdovitim, stenovitim i tvrdim terenima, gde je kopanje rovova za cevi otežano,

   – manji troškovi iskopa imajući u vidu relativno male prečnike potisnih cevovoda i to da nema potrebe za dubokim ukopavanjem – dovoljno je da se zatrpavanjem spreči smrzavanje,

   – iskop lako prati konturu terena i izbegava saobraćajnice i postojeće infrastrukturne objekte,

   – podzemne vode i saobraćajno opterećenje imaju gotovo zanemarljiv uticaj na cevovod.

   prepumpna šahta


   prepumpna šahta

   Zaštitne šahte

   Osnovna funkcija im je zaštita i lak pristup pojedinim elementima koji se ukopavaju u zemlju. Prostor unutar plastične šahte je zaštićen od spoljnih opterećenja i uticaja kao što su zemlja, voda, atmosferski uticaji, pristup neovlašćenih lica i slično. U građevinskoj industriji, u zavisnosti od toga šta se u njih ugrađuje, imaju najčešću primenu kao:

   • Plastične vodomerne šahte (šahte za vodomere);
   • Plastične ventilske šahte (šahte za ventile) i
   • Plastične elektro – kablovske šahte (šahte za kablove i električne komponente.
   U principu su veoma slične konstrukcije kao i prethodna dva tipa naših plastičnih šahti s tim što obično imaju i  prateći pokretni plastični poklopac radi lakog pristupa zaštićenim elementima. Krušik zaštitne plastične šahte karakteriše izuzetno laka ugradnja – ukopavanje u zemlju, jednostavno priključivanje bilo u slučaju novih ili postojećih sistema i minimalna potreba za održavanjem. 
   Mogu biti vertikalnog ili horizontalnog tipa.
   zaštitna šahta

   Vodomerne šahte

   Ove plastične šahte su u principu veoma slične konstrukcije kao i kanalizacione ili prepumpne šahte s tim što obično imaju i  prateći pokretni plastični poklopac radi lakog pristupa zaštićenim elementima. Krušik vodomerne plastične šahte karakteriše izuzetno laka ugradnja – ukopavanje u zemlju, jednostavno priključivanje bilo u slučaju novih ili postojećih sistema i minimalna potreba za održavanjem. 

   Mogu biti vertikalnog ili horizontalnog tipa.

   Od svih zaštitnih šahti, najveću komercijalnu primenu imaju Krušik vodomerne plastične šahte s obzirom da se mogu koristiti za merne priključke gotovo svuda – u domaćinstvima, vikend-kućama i naseljima, stambenim zgradama, poslovnim objektima,  industrijskim postrojenjima i slično.

    

   vodomerna šahta crtež
   vodomerna šahta
   vodomerna šahta
   vodomerna šahta

   Unutrašnja instalacija (fiting) kod Krušik vodomerne plastične šahte se uglavnom sastoji  od dva ventila, prednjeg i zadnjeg,  zatim pratećih elemenata neophodnih za spajanje vodomera sa ventilima i cevovodom (spojnice, polu-spojnice, kolena, mufovi,…) i eventualnih dodatnih elemenata (nepovratni ventil, ispust i slično) koji mogu biti zahtevani projektom odnosno od strane kupca. Fiting može biti bilo kog standardnog tipa: PP-r elementi, press-fit elemeti, mesingani elementi (Ms), pocinkovani elementi  (Zn),…

   Dimenzije vodomerne plastične šahte, sem nominalne dimenzije i broja vodomera koji se ugrađuje,  zavise još i od  tipa fitinga (unutrašnje instalcije), termoizolacije, dubine na kojoj je ukopan sam cevovod i ostalih parametara situacije odnosno građevinskog projekta

   Zahvaljujući raspoloživim dimenzijama mogu se koristiti za sve tipove i veličine standardnih vodomera.

   Takođe, zahvaljujući konstrukcionim mogućnostima i fleksibilnosti u izradi, a zavisno od potreba kupca odnosno projektnih uslova, mogu biti namenjene za jedan ili za više vodomera, sa ili bez dna – danceta, sa ili bez termoizolacije, sa ili bez unutrašnje instalacije.

   Ublažavajuće šahte

   Ublažavajuće plastične šahte, za smirivanje vode se primenjuju kod cevovoda kod kojih postoji relativno velika visinska razlika između početne i krajnje tačke cevovoda, dakle obično na strmim terenima. Funkcija im je da ublaže udare, koji nastaju pri tečenju vode, i smanje brzinu protoka. Fleksibilnost u izradi omogućuje da se Krušik spiral ublažavajuće plastične šahte mogu prilagoditi bilo kojim projektnim odnosno radnim uslovima.

   ublažavajuća-šahta

   Potrebne su Vam dodatne informacije?

   Posetite našu kontakt stranicu