Plastični rezervoari za vodu, ulja i naftne derivate, preradu otpadnih voda, septičke jame...

Krušik spiral plastični rezervoari za vodu se izrađuju kombinacijom tehnologije spiralnog ekstruzionog motanja i ekstruzionog zavarivanja polietilena (HDPE) ili propilena (PP). Zapremine do 3 200.000 litara (200 m) i nazivnog prečnika do Ø3.000 mm. Zahvaljujući izuzetnim karakteristikama materijala koje koristimo, naši plastični rezervoari za vodu (postojanost, otpornost na hemijske i atmosferske uticaje, otpornost na UV zračenje, dozvoljen kontakt sa hranom, ne odaju i ne upijaju mirise, nemaju uticaja na sadržaj kao ni na okolinu, otpornost na abraziju,…) i konstruktivnim mogućnostima, našli su široku primenu u gotovo svim oblastima života i granama privrede:

 • vodosnabdevanje – skladištenje pijaće i tehničke vode;
 • industrija – skladištenje hemikalija, praškastih, zrnastih i rasutih materijala, prihvat i skladištenje otpadnih voda i opasnih materija,
 • skladištenje mineralnih ulja i naftnih derivata, skladištenje farmaceutskih preparata, glikola i antifriza, deterdženata i tečnih sapuna, procesni rezervoari i reaktori – mešanje i doziranje supstanci i slično;
 • zaštita životne sredine – postrojenja za preradu otpadnih voda, prihvat i tretman otpadnih voda (septičke jame, separatori ulja i masti, bio-prečistači i bio-septičke jame), tretman otpadnih gasova (skruberi, apsorberi,…);
 • postrojenja za pred-tretman pijaće vode – skladištenje i doziranje supstanci za neutralizaciju, dezinfekciju vode i slično;
 • poljoprivreda i prehrambena industrija – navodnjavanje, skladištenje tečnih i čvrstih mineralnih đubriva, skladištenje žitarica, stočne hrane, fermentacija voća i povrća, skladištenje prehrambenih sirovina za proizvodnju hrane, pića i slično.

  Osnovne prednosti Krušik spiral plastičnih rezervoara za vodu u odnosu na rezervoare izrađene od tradicionalnih materijala (beton, čelik, poliester i materijali ojačani staklenim vlaknima – GRP) su sledeće:

  • bolja hemijska postojanost na većinu hemikalija i agresivnih materija,
  • bolja otpornost na koroziju, abraziju i elektrolitska stabilnost,
  • duži vek trajanja (50 godina bez značajnijih promena) i veća otpornost na atmosferske uticaje,
  • zgodniji za manipulaciju, čišćenje i održavanje ne zagađuju životnu sredinu niti utiču na sadržaj unutar rezervoara, onemogućavaju razvoj algi i bakterija
  • apsolutno bezbedni za skladištenje hrane, pića i prehrambenih namirnica.
  Plastični rezervoari za vodu se projektuju i proizvode u skladu sa evropskim normama – standardima EN 12573:2000 (delovi 1,2,3 i 4) i EN1778:2000, kao i u skladu sa nemačkim tehničkim standardom ATV-DVWK-A 127.
  Uz svaki plastični rezervoar za vodu odnosno posudu u mogućnosti smo da dostavimo odgovarajuće prateće dokumente kao što su:
  – statički proračun (proračun nosivosti) u skladu sa navedenim standardima
  – atest materijala-sirovine od kojeg je proizvod izrađen,
  – ateste varilaca plastičnih masa,
  – atest o zdravstvenoj ispravnosti,
  – izveštaj o završnoj kontroli proizvoda.
  Plastični rezervoari za vodu opremljeni su priključcima (ulaz, izlaz, preliv,…), koji dogovaraju relevantnim standardima (SRPS, ISO, DIN, ANSI,…), zatim revizionim otvorom i obaveznom oduškom (veza sa atmosferom). Dodatna oprema može biti: pokazivači nivoa (nivokazi), stope za ankerisanje, uške za podizanje, penjalice, ventili, mlaznice (dizne), grejači, elementi za prevenciju od smrzavanja, oslonci za mešalice i ostala oprema po zahtevu kupca.

   Kace – vertikalni otvoreni rezervoari – tip A

   Krušik Plastika je firma koja je prva, na teritoriji cele bivše Jugoslavije, još sedamdesetih godina prošlog veka osmislila i proizvela proizvod plastična kaca, koja je, zahvaljujući svojim izuzetnim karakteristikama i praktičnoj univerzalnosti, našla široku primenu ne samo u poljoprivredi i domaćinstvima, za šta je prvobitno bila namenjena, već i u industriji i skoro svim granama privrede.

   Plastične kace se koriste prvenstveno za fermentaciju voća (u proizvodnji rakije, vina, sirćeta,…), konzerviranje povrća (kišeljenje kupusa i spremanje zimnice), zatim za skladištenje vode, raznih hemikalija, praškastih i zrnastih materijala, žitarica, stočne hrane, ulja (suncokretovog, maslinovog, sojinog,…) i slično. Zdravstveno su apsolutno ispravne, za šta posedujemo atest od nadležne državne institucije, sa vekom trajanja od minimum 50 godina, trajne i otporne na sve atmosferske uticaje, izuzetno lake za čišćenje, održavanje kao i za manipulaciju.

   Kao i svi rezervoari, plastične kace mogu biti opremljene bilo kojom vrstom priključaka za ugradnju slavina, nivokazom i slično. Uz plastične kace, kao dodatak, proizvodimo i pokretne poklopce i to u varijantama spoljašnji – „pokrivni“ i unutrašnji -„plivajući“ poklopac. „Plivajući“ poklopac se koristi uglavnom kod kaca za pripremu zimnice i skladištenje – čuvanje vina, kada se u međuprostor između plivajućeg poklopca i cilindra kace sipa sloj lanenog ulja čime se postiže zadovoljavajuća zaptivenost kace tako da nema opasnosti da vino reaguje sa kiseonikom iz vazduha.

   kaca tabela dimenzija
   Dimenzije i zapremine standardnih plastičnih kaca

   Poseban tip plastičnih kaca koje proizvodimo, a koje imaju izuzetnu primenu kod fermentacije-vrenja voća, su tzv. plastične kace sa vodenim zaptivanjem (kace sa vodenom zaptivkom ili kace sa vodenim dihtungom). Kod njih na vrhu plastične kace, sa spoljašnje strane, postoji obod u vidu kanala koji se puni vodom, a u koji, svojim cilindričnim delom (tzv. „falcom“), delimično ulazi poklopac kace. Ovako se, na jednostavan i praktičan način, postiže zaptivenost plastične kace tako da iz kace, kroz vodu tj. vodenu zaptivku, mogu izaći samo isparenja koja nisu korisna, a korisna isparenja ostaju unutar kace sve do završetka alkoholnog vrenja.

   Iz razloga praktičnosti i pogodnosti pri transportu i skladištenju praznih plastičnih kaca dimenzije standardnih Krušik Plastika kaca su odabrane tako da svaka standardna kaca može da se ubaci u prvu veću standardnu kacu. Po zahtevu kupca plastične kace se mogu raditi i u drugim dimenzijama osim standardnih kao i u različitim bojama. 

   kaca u izometriji
   kaca
   kaca sa poklopcem i vodenom zaptivkom
   kaca
   kaca
   plastična kaca

   Vertikalni plastični nadzemni rezervoari - tip B

   Izrađujemo plastične vertikalne rezervoare u zapreminama do maksimalno 50 m3 (50.000 lit.), a maksimalni prečnik im je do Ø3.000 mm. Ovo su tzv. plastični vertikalni nadzemni rezervoari – cisterne, koji nisu namenjeni ukopavanju tj. zatrpavanju zemljom, već se obavezno postavljaju na ravnu krutu podlogu. U standardnoj varijanti ovi rezervoari se izrađuju sa ravnim dnom (dancetom), koje je u vodoravnom položaju, cilindričnim telom (plaštom, omotačem) i blago konusnim poklopcem (krovom).

   Po zahtevu kupca mogu se izraditi i plastični rezervoari sa konusnim ili sa nagnutim dancetom (u oba slučaja radi lakšeg odnosno potpunog istakanja), kao i sa ravnim poklopcem. Priključci se mogu postaviti na bilo kom mestu na rezervoaru. 

   Takođe smo u mogućnosti da plastični rezervoar opremimo i merdevinama sa leđobranima i, po potrebi, gazištem sa zaštitnom ogradom, za potrebe što bezbednijeg penjanja do na vrh (krov) rezervoara. Merdevine/gazište mogu biti od metala ili od GRP.

   Plastični rezervoari mogu biti opremljeni dodatnom opremom u vidu penjalica sa leđobranima, zaštitne ograde  i gazišta, oslonaca za mešače (miksere) i slično.

   Priključci  mogu biti na bilo kom mestu na rezervoaru, revizioni otvori se uobičajeno postavljaju na poklopac – krov plastičnog rezervoara , ali po potrebi ne mogu biti i na  samom cilindru što je skuplja varijanta zbog potrebe za povećanjem debljine zida cilindra na mestu revizionog otvora.

   Plastični rezervoar može biti sa ravnim, konusnim ili nagnutim dancetom, a dance može biti samonoseće ili membransko koje mora biti oslonjeno na krutu podlogu. Poklopac – krov je uglavnom konusni ali može biti i ravan, što je skuplja varijanta zbog potrebe za dodatnim ojačavanjem krova.

   Plastični rezervoari se, zahvaljujući fleksibilnosti u izradi, mogu opremiti tako da se mogu povezati u sisteme spojenih sudova, baterije, ili pak funkcionisati kao pojedinačni rezervoari u svim oblastima života i  svim granama privrede 

   Plastični rezervoari se mogu izrađivati u širokom opsegu  zapremina i dimenzija a mogu se, osim crne koja je primarna, izrađivati i u drugim bojama. 

   Horizontalni plastični rezervoari tip - C

   Plastični horizontalni rezervoari – cisterne se izrađuju u zapreminama – do 200 m3. Proizvodimo ih u dve osnovne varijante:

   • Horizontalni plastični rezervoari za ukopavanje – cisterne, koji su namenjeni ukopavanju u zemlju i zatrpavanju.  Oni se izrađuju bez oslonaca – lega i obavezno se ukopavaju u skladu sa fabričkim – proizvođačkim uputstvom za ukopavanje. Po potrebi se ovi plastični rezervoari mogu isporučiti u kompletu sa tzv. “zatvaračnicom”  (mašinska soba) u koju se smeštaju pumpe, ventili i ostala armatura. 
   • Horizontalni plastični  nadzemni rezervoari – cisterne, to su horizontalni rezervoari na osloncima tzv. legama (plastičnim, metalnim ili betonskim) koji se postavljaju na ravnu krutu podlogu.

   U standardnoj varijanti se izrađuju kao tzv. jednokomorni plastični rezervoari sa dva blago-konusna danceta i revizionim otvorom, a po potrebi, odnosno po zahtevu kupca, mogu biti i sa ravnim dancetima, sa unutrašnjim pregradama (tzv. višekomorni). Ovi višekomorni horizontalni plastični rezervoari posebnu primenu imaju kao:

   – rezervoari – taložnici (protočni rezervoari sa pregradama), ili
   – plastične septičke cisterne – plastične septičke jame koje se, zbog taloženja odnosno odvajanja sadržaja, često izrađuju kao dvokomorne ili trokomorne i to posebno ako su protočne.
   Ukopavajući horizontalni plastični rezervoari sve češće zamenjuju betonske rezervoare kod vodosnabdevanja prigradskih, seoskih ili vikend naselja, a metalne rezervoare kod skladištenja lož-ulja odnosno dizel goriva.
   Plastični rezervoari su projektovani i izrađeni tako da izdrže opterećenje od nadsloja zemlje nakon zatrpavanja, s tim što se ukopavanje odnosno zatrpavanje mora izvesti u skladu sa našim proizvođačkim – fabričkim uputstvom za ukopavanje koje se prilaže uz svaki isporučeni rezervoar. Ukopavanjem plastičnih rezervoara se obezbeđuje njihova termoizolovanost – nema opasnosti od smrzavanja ili neželjenog zagrevanja tečnosti, sem toga se minimalizuje rizik od požara u slučaju skladištenja npr. naftnih derivata i ne narušava se izgled okoline. Ukopavanje ovih rezervoara može biti potpuno ili delimično – sa nadslojem u vidu humke.
   Nadzemni horizontalni plastični rezervoari su uglavnom skuplji od vertikalnih nadzemnih rezervoara iste zapremine, a primenjuju se uglavnom tamo gde raspoloživi prostor (uglavnom nedovoljna visina prostorije) to diktira, ili kao plastične transportne cisterne, koje se montiraju na vozilo, ali uglavnom za manje zapremine i to za transport vode i tečnosti koje nisu opasne po životnu sredinu.
   Praksa je i da se horizontalni plastični rezervoari relativno velikih zapremina odnosno gabaritnih dimenzija, usled kojih nisu pogodni za transportovanje,  izrađuju iz delova koji se zatim, od strane stručnih, kvalifikovanih i atestiranih varilaca Krušik plastike, spajaju u celinu na licu mesta. Mi imamo višedecenijsko iskustvo i značajne reference u ovoj vrsti posla, tako da za nas nijedan rezervoar nije preveliki da ga ne bismo mogli izraditi. 
   Dimenzije i zapremine standardnih horizontalnih rezervoara:

   Praksa je i da se horizontalni plastični rezervoari relativno velikih zapremina odnosno gabaritnih dimenzija, usled kojih nisu pogodni za transportovanje,  izrađuju iz delova koji se zatim, od strane stručnih, kvalifikovanih i atestiranih varilaca Krušik plastike, spajaju u celinu na licu mesta. Mi imamo višedecenijsko iskustvo i značajne reference u ovoj vrsti posla, tako da za nas nijedan rezervoar nije preveliki da ga ne bismo mogli izraditi. 

   Termoizolovani plastični rezervoari - tip D

   Termoizolovani plastični rezervoari se primenjuju u slučajevima kada je unutar rezervoara potrebno održavati temperaturu koja je različita od temperature okoline u kojoj se rezervoar nalazi. Uloga tremoizolacije kod plastičnih rezervoara je da uspori razmenu toplotne energije između sadržaja unutar rezervoara i okoline, a da se pri tome ili izbegne primena dodatnih grejnih odnosno rashladnih uređaja, ili da se, ukoliko je primena ovih uređaja neophodna, vreme njihovog rada svede na minimum i time značajno uštedi energija.

   Ovi plastični rezervoari projektuju se pojedinačno na zahtev korisnika, a uslovi eksploatacije određuju debljinu izolacije. U praksi se termoizolovanje rezervoara izvodi generalno u dve osnovne varijante – kao totalno termoizolovani plastični rezervoar (tzv. termos rezervoar) i kao plastični rezervoar sa termoizolovanim cilindrom. Prva varijanta, termos plastičnog rezervoara, je skuplja i primenjuje se pri većim temperaturskim razlikama između temperature okoline i temperature medijuma unutar rezervoara kao i za dugorajnije skladištenje.

   Plastični rezervoari sa termoizolacijom imaju mnogostruku primenu u ugostiteljstvu, domaćinstvu, u procesnoj industriji, u prehrambenoj industriji, pri masovnoj eksploataciji vode, piva, bezalkoholnog pića, preradi i otkupu mleka i slično.

   Dimenzije i zapremine su uglavnom ekvivalentne onima kod plastičnih rezervoara tip-B, a po zahtevu kupca rezervoari mogu biti izrađeni i sa drugačijim kombinacijama dimenzija od standardnih.

   Krušik Plastika a.d. može kupcima ponuditi izradu termoizolovanih plastičnih rezervoara sa ugrađenim grejnim elementima – grejačima, kako unutar rezervoara tako i sa spoljašnje strane rezervoara. 

   Izbor snage grejača, kao i vrste i debljine termoizolacije,  vršimo na bazi relevantnih  toplotnih proračuna (proračun bilansa toplote) – ovi proračuni se naravno mogu dostaviti kupcu uz isporučene rezervoare. 

   Za termoizolacioni materijal koristimo materijale vrhunskog kvaliteta proizvedene od strane renomiranih domaćih i svetskih proizvođača, a isto važi i za grejače koje ugrađujemo.  

   Naši toplotno izolovani plastični rezervoari mogu normalno biti opremljeni svim vrstama standardnih priključaka i dodatnih elemenata kao i svi naši ostali rezervoari.

   Rezervoari sa duplim zidom - tip E

   Plastični rezervoari sa duplim zidom (rezervoari sa duplim plaštom) se primenjuju uglavnom za potrebe skladištenja opasnih materija, pre svega agresivnih tečnosti (jake kiseline, baze i tečne soli) kao i materija koje mogu ozbiljno ugroziti životnu sredinu. Naime, ukoliko dođe do curenja iz unutrašnjeg (skladišnog) plastičnog rezervoara, sav „opasni“ sadržaj će biti prihvaćen unutar spoljašnjeg (prihvatnog rezervoara). Praktikuje se i da se u međuprostor, između dva plastična rezervoara, ugradi tzv. detektor curenja – električni uređaj koji signalom javlja eventualnu pojavu curenja.

   Uglavnom izrađujemo plastične rezervoare vertikalnog tipa, koji su češći u praksi, ali smo u mogućnosti da izradimo i horizontalne plastične rezervoare sa duplim zidom koji takođe mohu biti nadzemni ili ukopni. 

   Konstrukcija vertikalnih „duplih“ plastičnih rezervoara je takva da imaju dva danceta i dva cilindra. Unutrašnji rezervoar je namenjen za skladištenje tečnosti, a spoljašnji je prihvatni i ima ulogu da u slučaju havarije osnovnog rezervoara prihvati tečnost da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

   Naši duplozidni plastični rezervoari  mogu normalno biti opremljeni svim vrstama standardnih priključaka i dodatnih elemenata kao i svi naši ostali rezervoari. Specijalno se praktikuje i da se u međuprostor, između dva plašta, ugradi specijalni senzor – tzv. detektor curenja koji zvučnim i/ili svetlosnim signalom javlja – signaizira ukoliko dođe do eventualnog curenja između dva plašta, a mi smo u mogućnosti da, po zahtevu kupca, takav senzor i ugradimo u bilo koji naš duplozidni plastični rezervoar. 

   Projektovanje i izrada plastičnih  vertikalnih rezervoara sa duplim zidom  – duplozinih rezervoara su propisane evropskim standardom EN 12573-2:2000.     

   Dimenzije i zapremine su uglavnom ekvivalentne onima kod plastičnih rezervoara tip – B, za slučaj vertikalnih, odnosno kao kod tipa – C, za slučaj horizontalnih rezervoara.    Po zahtevu kupca plastični rezervoari mogu biti izrađeni i sa drugačijim kombinacijama dimenzija od standardnih.

   Vertikalni rezervoari za ukopavanje - tip F

   Ovi plastični rezervoari, u svojoj standardnoj varijanti (tip F), predstavljaju najekonomičniju mada donekle „kompromisnu“, varijantu plastičnih rezervoara namenjenih ukopavanju. „Kompromis“ se sastoji u tome što, za razliku od plastičnih horizontalnih, ovi rezervoari nisu namenjeni za potpuno – totalno ukopavanje (zatrpavanje), zato što imaju sledeće ograničavajuće okolnosti:

   • ukopavaju se samo do visine cilindra, dok se poklopac (krov) rezervoara ne sme zatrpavati niti se na njega sme nasipati zemlja, pesak i slično
   • ukopavaju se samo na mestima gde nije prisutna podzemna voda, odnosno tamo gde je nivo podzemnih voda trajno nizak tako da ne postoji opasnost da one dođu u kontakt sa rezervoarom,
   • ukopavaju se samo na mestima gde je tvrd teren i stabilno tle, to jest gde okolno tle u koje se rezervoar ukopava nije meko, nestabilno i ne postoji opasnost od urušavanja tla,
   • mora se takođe obezbediti da eventualne površinske, atmosferske i bujične vode ne dođu u kontakt sa ukopanim rezervoarom – ove vode se moraju odvesti odgovarajućim kanalima tako da zaobiđu ukopani rezervoar.

   Karakteriše ih ojačan (orebren) cilindar i ravno tzv. membransko dance.

   U poređenju sa horizontalnim ukopavajućim plastičnim rezervoarima (Tip C) prednost im je znatno niža cena, a nedostatatak navedene ograničavajuće okolnosti na mestu ukopavanja. 

   Ukopavanje se mora izvršiti u skladu sa našim proizvođačkim – fabričkim uputstvom koje prilažemo uz svaki pojedinačni rezervoar.

   Dimenzije i zapremine su uglavnom ekvivalentne onima kod rezervoara tip-B, a po zahtevu kupca rezervoari mogu biti izrađeni i sa drugačijim kombinacijama dimenzija od standardnih, s tim što su rezervoari ovog tipa ekonomični samo za relativno manje zapremine – do 6 m3.

   Plastični rezervoar za vodu vertikalni

   Elipsasasti rezervoari - tip G

   Sve češća potreba za postavljanje plastičnih rezervoara na mestima gde nema dovoljno površinskog prostora, kao što su podrumi, garaže, manje pomoćne prostorije, stambeni kontejneri i kontejneri za smeštaj opreme i slično, kao i u objekte gde rezervoar treba uneti kroz vrata, prozore i stepeništa, dovela je do toga da Krušik Plastika A.D. kao standardan proizvod plasira i ovaj tip rezervoara. 

   Elipsasti plastični rezervoari su ekonomičnija (cenovno povoljnija) varijanta u odnosu na četvrtaste rezervoare, pa su poslednjih godina veoma traženi na tržištu gde su poznati još i kao „uzani rezervoari“ ili „pljosnati rezervoari“.

   Napomena: Po zahtevu kupca plastični rezervoari mogu biti izrađeni i sa drugačijim kombinacijama dimenzija od navedenih. Takođe možemo izraditi plastične rezervoare u bilo kojoj zapremini između standardnih zapremina.

   dimenzije i zapremine standardnih elipsastih rezervoara tip g

   Rezervoari i posude specijalnih oblika i namena - specijalni proizvodi

   Pored standardnih tipova plastičnih rezervoara (A, B, C, D, E, F i G), Krušik Plastika A. D. proizvodi i širok asortiman rezervoara i posuda specijalnih oblika i namena i specijalnih proizvoda kao što su:

   • kade, plastični kontejneri i tankvane – rezervoari četvrtastog oblika,
   • plastični skruberi (apsorberi) – aparati namenjeni za „pranje“ otpadnih gasova, dimova i isparenja,
   • plastične ventilacione cevi i ventilacioni elementi – „dimnjaci“ za odvod gasova, odnosno dovod vazduha,
   • plastični pontoni – pontonske cevi, plastični čamci i plutajući elementi,
   • plastični rezervoari i posude za uređaje za tretman otpadnih voda.

   Svi ovi proizvodi se uglavnom izrađuju po ideji i zahtevu kupca, a naš stručni tim projektuje proizvod, prilagođava ga potrebama kupca i učestvuje u svim fazama od ideje do realizacije kompletnog proizvoda i pruža podršku tokom eksploatacije.

   Potrebne su Vam dodatne informacije?

   Posetite našu kontakt stranicu